LEVERANS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

1)    Leverans

Fotografier levereras via e-post som jpg-filer i A4-storlek (300 dpi-resolution).

2)    Engångsrättighet

Idrottsmuseet beviljar engångsrätt till fotografierna för ändamål som överenskommits på förhand. För användningsrätten debiteras en ersättning enligt gällande prislista. Den beviljade engångsrätten innebär inte ensamrätt, och den kan inte säljas eller vidarebefordras till tredje part. Upphovsrätten överförs inte till den som köper användningsrätt till fotografiet.

3)    Debitering

Beställning av bilden är samtidigt debiteringsgrund.

4)    Kundens ansvar och förpliktelser

a)    Kunden ansvarar för lagligheten rörande bildernas användningssamband och för anskaffande av tillstånd och samtycke till publicering av bilderna, samt att följa vedertagen praxis och god sed gällande publicering av bilderna. Likaså ansvarar kunden för anskaffande av tillstånd rörande personer, verk och varumärken som förekommer på bilden.

b)    För beviljande av användningsrätt bör kunden uppge bildens användningssätt, publikation, reklammedel samt slutanvändare.

c)     Åter- eller tilläggsanvändning bör meddelas Idrottsmuseet på förhand.

5)    Anvisningar och begränsningar rörande publicering av bilden

a)    Användningen bör alltid överenskommas på förhand.

b)    Vid publicering av bilder bör fotografens namn och/eller Idrottsmuseets namn uppges som bildkälla.

c)     Bilder får inte redigeras utan tillstånd.

d)    Bildens maximala publiceringsstorlek på webbsidor är 900×1200 pixel.

6)    Anmärkningar

a)    Anmärkningar rörande beställningen bör göras genast då bilderna mottagits.

b)    Digitala bildfiler bör förstöras omedelbart efter användande och får inte arkiveras.